Menu Search
Construction Hotline: 03333 234372
North East Wales: 03333 235900
Colwyn Bay: 01492 517602
Bangor: 01248 671477
Search

Swyddog Cefnogi'r Rhaglen / Programme Support Officer

Location:
Wales - Conwy
Salary:
£21,589 - £23,836 y flwyddyn
19 Jun 2020
24 Jul 2020
Vacancy Type:
Permanent - Full time
Job Description
Rydym yn dymuno cynyddu ein tîm Swyddfa Rhaglen yn y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB), ac yn chwilio am Swyddog Cefnogi’r Rhaglen i ymuno â ni, a’n helpu i ddarparu Bargen Twf Gogledd Cymru. Bydd y rôl gweinyddol hon yn rhoi cyfle i chi weithio gyda nifer o bartneriaid ledled gogledd Cymru; bod â threfniadau gweithio hyblyg, gwyliau blynyddol hael, cynllun pensiwn llywodraeth leol, ynghyd â chyfleoedd am hyfforddiant a datblygiad proffesiynol mewn amgylchedd cefnogol.
 

Mae'r Fargen Twf yn cynnwys cyfres o raglenni a phrosiectau arloesol a thrawsnewidiol a fydd yn cyfrannu at yrru economi’r rhanbarth yn ei blaen. Mae'r Bwrdd eisoes wedi gosod sylfaen gref i gyflawni'r Weledigaeth Twf, gan fanteisio ar y cyfleoedd sy'n wynebu'r economi ranbarthol, yn ogystal â mynd i'r afael â rhai o'i heriau.  Mae'n amser cyffrous ar hyn o bryd i ymuno â thîm sydd wrthi’n tyfu ac ar flaen y gad o ran sicrhau newid cadarnhaol i ogledd Cymru.

Hefyd, mae llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd, i gyd yn cydnabod y bydd y Fargen Twf yn rhan allweddol o adferiad gogledd Cymru ar ôl COVID-19.

Fel Swyddog Cefnogi’r Rhaglen, bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys:

  • Rhoi cefnogaeth gweinyddol ac ysgrifenyddol i’r Cyfarwyddwr ac ar draws prosiectau a rhaglenni’r Swyddfa Rhaglen
  • Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt o fewn y Swyddfa Rhaglen, gan gyfeirio ymholiadau ffôn ac ebost yn effeithiol a phrydlon;
  • Rheoli dyddiadur y Cyfarwyddwr, gan gynnwys trefnu cyfarfodydd – trefnu lleoliadau, arlwy, argraffu, ffotocopïo a dosbarthu papurau;
  • Cymryd cofnodion cyfarfodydd a rhoi cefnogaeth cyfrinachol i’r Cyfarwyddwr, gan gynnwys ymateb i a blaenoriaethu gohebiaeth;
  • Prosesu a rheoli archebion ac anfonebau, gan gynnwys defnyddio codio, monitro a mewnbynnu cywir ar daenlenni cyllid.

 

Mae gennym diddordeb trafod y rôl Swyddog Cefnogi’r Rhaglen gyda phobl sydd â’r sgiliau a phrofiadau canlynol:

  • NVQ 3 neu gymhwyster tebyg mewn gweinyddiaeth;
  • Profiad o weithio mewn rôl gweinyddol / ysgrifenyddol / PA;
  • Hyddysg mewn TG, gyda dealltwriaeth ymarferol o Word, PowerPoint, Excel a chronfeydd data;
  • Gallu i gyflwyno, defnyddio a dehongli unrhyw wybodaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg yn hyderus.

Mae’r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn bartneriaeth rhwng y chwe Awdurdod Lleol: Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam a Sir y Fflint, ar y cyd â Phrifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr, Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Cambria a Chyngor Busnes Dyfrdwy Merswy Gogledd Cymru. Pwrpas y Bwrdd yw cyflwyno'r Fargen Twf Economaidd i ogledd Cymru a chyflawni gweledigaeth twf pymtheng mlynedd i dyfu'r economi a gwella cynhyrchiant.

Yn gyfnewid am hyn oll, bydd y Swyddog Cefnogi’r Rhaglen yn derbyn cyflog o £21,589 - £23,836 y flwyddyn. Mae hon yn rôl llawn amser, ond byddwn yn ystyried ceisiadau am drefniadau gweithio hyblyg ar gyfer yr ymgeisydd iawn. Swydd tymor penodol yw hon i ddechrau, tan fis Mehefin 2023, gyda'r posibilrwydd o estyniad.

Os yw hyn yn swnio fel y swydd delfrydol ar eich cyfer chi, cliciwch yma i ddarllen sut i wneud cais ac i lawrlwytho’r Pecyn Recriwtio a’r Pecyn Gwybodaeth Swydd. Sylwch, os gwelwch yn dda, mai dim ond ffurflen gais gyflawn a dderbynnir i'w hystyried, nid CV.

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar Awst 17eg 2020. Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 24/07/2020. Rhaid cyflwyno pob dogfen gais i’r NWEAB erbyn y dyddiad hwn.

Mae gogledd Cymru yn ardal rhagorol i fyw a gweithio ynddi, felly beth am chwarae rhan allweddol o lunio ei dyfodol? Mae’r NWEAB yn edrych ymlaen at glywed gennych. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r swydd hon at Hedd Vaughan-Evans, ar info@buegogleddcymru.co.uk 

Mae Supertemps yn gweithredu fel gwasanaeth hysbysebu yn unig ar gyfer y swydd hon, ac y mae'n rhaid gwneud pob cais yn uniongyrchol i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru trwy ddilyn y broses a amlinellir uchod.

This is an advert for a Programme Support Officer for which bilingualism in Welsh and English is essential.