Menu Search
Construction Hotline: 03333 234372
North East Wales: 03333 235900
Colwyn Bay: 01492 517602
Bangor: 01248 671477
Search

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu / Communications and Engagement Officer

Location:
Wales - Conwy
Salary:
£26,999 - £28,785 y flwyddyn
19 Jun 2020
24 Jul 2020
Vacancy Type:
Permanent - Full time
Job Description
Rydym yn dymuno cynyddu ein tîm Swyddfa Rhaglen yn y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB), ac yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu i ymuno â ni, a’n helpu i ddarparu Bargen Twf Gogledd Cymru. Bydd y rôl marchnata hon yn rhoi cyfle i chi weithio gyda nifer o bartneriaid ledled gogledd Cymru; bod â threfniadau gweithio hyblyg, gwyliau blynyddol hael, cynllun pensiwn llywodraeth leol, ynghyd â chyfleoedd am hyfforddiant a datblygiad proffesiynol mewn amgylchedd cefnogol.
 

Mae'r Fargen Twf yn cynnwys cyfres o raglenni a phrosiectau arloesol a thrawsnewidiol a fydd yn cyfrannu at yrru economi’r rhanbarth yn ei blaen. Mae'r Bwrdd eisoes wedi gosod sylfaen gref i gyflawni'r Weledigaeth Twf, gan fanteisio ar y cyfleoedd sy'n wynebu'r economi ranbarthol, yn ogystal â mynd i'r afael â rhai o'i heriau.  Mae'n amser cyffrous ar hyn o bryd i ymuno â thîm sydd wrthi’n tyfu ac ar flaen y gad o ran sicrhau newid cadarnhaol i ogledd Cymru.

Hefyd, mae llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd, i gyd yn cydnabod y bydd y Fargen Twf yn rhan allweddol o adferiad gogledd Cymru ar ôl COVID-19.

Fel Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu, bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys:

 • Cynhyrchu, arwain a gweithredu’r cynllun cyfathrebu ac ymgysylltu ar gyfer NWEAB, er mwyn codi ymwybyddiaeth o waith y bwrdd, y Weledigaeth Twf a'r Fargen Twf;
 • Dylunio a chreu deunydd amlgyfrwng i hyrwyddo gwaith y NWEAB, gan gynnwys rheoli’r cyfryngau cymdeithasol a’r wefan er mwyn sicrhau bod y cynnwys yn gyfoes, yn gywir ac yn ddeniadol;
 • Mynychu, trefnu a rheoli digwyddiadau, gan gynnwys digwyddiadau rhanbarthol, digwyddiadau lansio, seminarau a gweithdai ayyb.;
 • Trefnu rhaglen o ymgyrchoedd marchnata / cyfathrebu creadigol, modern ac effeithiol, gan weithio ar y cyd â’r Swyddfa Rhaglen ac aelodau NWEAB i ddatblygu ymgyrchoedd sy’n denu sylw’r wasg yn rheolaidd;
 • Ysgrifennu a dosbarthu cylchlythyrau rheolaidd, diweddariadau a datganiadau i’r wasg ar waith NWEAB, a gwneud trefniadau ar gyfer cyfweliadau ayyb.;
 • Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt rhwng NWEAB a’r wasg / cyfryngau, gan ddatblygu perthnasoedd gyda newyddiadurwyr a golygyddion, yn lleol ac yn genedlaethol.

   

  Mae gennym ddiddordeb trafod y rôl Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu gyda phobl sydd â’r sgiliau a'r profiad canlynol:

 • Addysg lefel gradd neu gyfwerth mewn maes marchnata perthnasol;
 • Sgiliau TG arbennig, gyda dealltwriaeth ymarferol o raglenni Microsoft, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a gwefannau;
 • Sgiliau dylunio rhagorol er mwyn cynhyrchu deunydd marchnata a hyrwyddo deniadol trwy amryw o gyfryngau e.e. fideos;
 • Gallu i gyflwyno, defnyddio a dehongli unrhyw wybodaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg yn hyderus;
 • Profiad dangosol o drefnu a rheoli digwyddiadau.

 

Mae’r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn bartneriaeth rhwng y chwe Awdurdod Lleol: Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam a Sir y Fflint, ar y cyd â Phrifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr, Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Cambria a Chyngor Busnes Dyfrdwy Merswy Gogledd Cymru. Pwrpas y Bwrdd yw cyflwyno'r Fargen Twf Economaidd i ogledd Cymru a chyflawni gweledigaeth twf pymtheng mlynedd i dyfu'r economi a gwella cynhyrchiant.

Yn gyfnewid am hyn oll, bydd y Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn derbyn cyflog o £26,999 - £28,785 y flwyddyn. Mae hon yn rôl llawn amser, ond byddwn yn ystyried ceisiadau am drefniadau gweithio hyblyg ar gyfer yr ymgeisydd iawn. Swydd tymor penodol yw hon i ddechrau, tan fis Mehefin 2023, gyda'r posibilrwydd o estyniad.

Os yw hyn yn swnio fel y swydd marchnata ddelfrydol ar eich cyfer chi, cliciwch yma i ddarllen sut i wneud cais ac i lawrlwytho’r Pecyn Recriwtio a’r Pecyn Gwybodaeth Swydd. Sylwch, os gwelwch yn dda, mai dim ond ffurflen gais gyflawn a dderbynnir i'w hystyried, nid CV.

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar Awst 17eg 2020. Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 24/07/2020. Rhaid cyflwyno pob dogfen gais i’r NWEAB erbyn y dyddiad hwn.

Mae gogledd Cymru yn ardal rhagorol i fyw a gweithio ynddi, felly beth am chwarae rhan allweddol o lunio ei dyfodol? Mae’r NWEAB yn edrych ymlaen at glywed gennych. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r swydd hon at Hedd Vaughan-Evans, ar info@buegogleddcymru.co.uk

Mae Supertemps / S2 Recruitment yn gweithredu fel gwasanaeth hysbysebu yn unig ar gyfer y swydd hon, ac y mae'n rhaid gwneud pob cais yn uniongyrchol i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru trwy ddilyn y broses a amlinellir uchod.

This is an advert for a Communications and Engagement Officer for which bilingualism in Welsh and English is essential.