Menu Search
Construction Hotline: 03333 234372
North East Wales: 03333 235900
Colwyn Bay: 01492 517602
Bangor: 01248 671477
Search

Uwch Swyddog Gweithredol / Senior Operations Officer

Location:
Wales - Conwy
Salary:
£41,675 - £43,662
19 Jun 2020
10 Jul 2020
Vacancy Type:
Permanent - Full time
Job Description

Rydym yn dymuno cynyddu ein tîm Swyddfa Rhaglen yn y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB), ac yn chwilio am Uwch Swyddog Gweithredol i ymuno â ni, a’n helpu i ddarparu Bargen Twf Gogledd Cymru. Bydd y rôl hon yn rhoi cyfle i chi weithio gyda nifer o bartneriaid ledled gogledd Cymru; bod â threfniadau gweithio hyblyg, gwyliau blynyddol hael, cynllun pensiwn llywodraeth leol, ynghyd â chyfleoedd am hyfforddiant a datblygiad proffesiynol mewn amgylchedd cefnogol.

Mae'r Fargen Twf yn cynnwys cyfres o raglenni a phrosiectau arloesol a thrawsnewidiol a fydd yn cyfrannu at yrru economi’r rhanbarth yn ei blaen. Mae'r Bwrdd eisoes wedi gosod sylfaen gref i gyflawni'r Weledigaeth Twf, gan fanteisio ar y cyfleoedd sy'n wynebu'r economi ranbarthol, yn ogystal â mynd i'r afael â rhai o'i heriau.  Mae'n amser cyffrous ar hyn o bryd i ymuno â thîm sydd wrthi’n tyfu ac ar flaen y gad o sicrhau newid cadarnhaol i ogledd Cymru.

Hefyd, mae llywodraeth y DU,  Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd, i gyd yn cydnabod y bydd y Fargen Twf yn rhan allweddol o adferiad gogledd Cymru ar ôl COVID-19.

Fel Uwch Swyddog Gweithredol, bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys:

 • Rhoi cefnogaeth fel uwch weithredwr i'r Swyddfa Rhaglen a’r NWEAB;
 • Rheoli agendâu a rhaglenni gwaith y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, y Grŵp Cymorth Gweithredol a'r Grŵp Cyflenwi Busnes;
 • Rheoli’n uniongyrchol hyd at bump o weithiwyr, a rheoli matrics staff ac adnoddau (gan gynnwys cyllidebau) ar draws timau prosiect, gan gynnwys rheoli a dosbarthu gwaith.
 • Goruchwylio’r Swyddogaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, gan gynnwys rheoli swyddog er mwyn cynnal cysondeb, effeithiolrwydd ac ansawdd y cyfathrebu ar draws pob platfform;
 • Goruchwylio gwaith Rheolwr y Prosiect ESF, gan gynnwys rheolaeth llinell i sicrhau bod y Swyddfa Rhaglen yn ateb gofynion gwobrwyo cyllid ESF;
 • Gweithredu fel y prif gyswllt gyda’r ‘Awdurdod Cynnal’, gan sicrhau bod gwasanaethau cymorth a ddarperir (TG, Cyllid, Cyfreithiol, AD ac ati)  yn ateb anghenion y Swyddfa Rhaglen; Cefnogi'r Rheolwr Gweithrediadau i reoli'r cyllidebau refeniw a chyfalaf sy'n cefnogi'r Swyddfa Rhaglen a darpariaeth y Fargen Twf, a sicrhau cydymffurfiad â'r holl systemau caffael, cyflogaeth, archwilio, cyfreithiol ac ariannol, a systemau rheoli gwybodaeth benodol.

  Mae gennym ddiddordeb siarad am y rôl Uwch Swyddog Gweithredol gyda phobl sydd â’r sgiliau a'r profiad canlynol:
 • Addysgiedig hyd at lefel gradd neu gyfwerth mewn maes perthnasol;
 •  Profiad o ymgysylltu’n effeithiol â chyhoedd / rhanddeiliaid;
 • Gwybodaeth dda o ddulliau rheoli perfformiad;
 • Dealltwriaeth o arferion rheoli ariannol a'r broses gaffael;
 • Profiad o reoli busnes ac adnoddau
 • Profiad dangosol o ddarparu cefnogaeth weithredol ar lefel uwch;
 • Llythrennog mewn TG gyda dealltwriaeth ymarferol o Word, PowerPoint, Excel a chronfeydd data a chyfryngau cymdeithasol perthnasol;
 • Gallu i gyflwyno, defnyddio a dehongli unrhyw wybodaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg yn hyderus.

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn bartneriaeth rhwng y chwe Awdurdod Lleol: Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam a Sir y Fflint, ar y cyd â Phrifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr, Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Cambria a Chyngor Busnes Dyfrdwy Merswy Gogledd Cymru. Pwrpas y Bwrdd yw cyflwyno'r Fargen Twf Economaidd i ogledd Cymru a chyflawni gweledigaeth twf pymtheng mlynedd i dyfu'r economi a gwella cynhyrchiant.

Yn gyfnewid am hyn oll, bydd yr Uwch Swyddog Gweithredol yn derbyn cyflog o £41,675 - £43,662 y flwyddyn. Mae hon yn rôl llawn amser, ond byddwn yn ystyried ceisiadau am drefniadau gweithio hyblyg ar gyfer yr ymgeisydd iawn. Swydd tymor penodol yw hon i ddechrau, tan fis Mehefin 2023, gyda'r posibilrwydd o estyniad.

Os yw hyn yn swnio fel y swydd Gweithredol delfrydol ar eich cyfer chi, cliciwch yma i ddarllen sut i wneud cais ac i lawrlwytho’r Pecyn Recriwtio a’r Pecyn Gwybodaeth Swydd. Sylwch, os gwelwch yn dda, mai dim ond ffurflen gais gyflawn a dderbynnir i'w hystyried, nid CV. 

Mae’r teitl ‘Uwch Swyddog’ yn ymwneud â lefel profiad yn unig, ac nid yw’n berthnasol i oedran. Rydym yn eich annog i ymgeisio am unrhyw gyfleoedd yr ydych chi'n teimlo sy'n addas, waeth beth fo'ch oedran neu lefel profiad.

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar Orffennaf 27ain 2020. Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 10/07/2020. Rhaid cyflwyno pob dogfen gais i’r NWEAB erbyn y dyddiad hwn.

Mae gogledd Cymru yn ardal rhagorol i fyw a gweithio ynddi, felly beth am chwarae rhan allweddol o lunio ei dyfodol? Mae’r NWEAB yn edrych ymlaen at glywed gennych. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r swydd hon at Hedd Vaughan-Evans, ar info@buegogleddcymru.co.uk 

Mae Supertemps / S2 Recruitment yn gweithredu fel gwasanaeth hysbysebu yn unig ar gyfer y swydd hon, ac y mae'n rhaid gwneud pob cais yn uniongyrchol i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru trwy ddilyn y broses a amlinellir uchod. 
 
This is an advert for a Senior Operations Officer for which the need to be bilingual in English and Welsh is essential.